02 Tháng Chín 2014 Sở Khoa Học Công Nghệ Tĩnh ĐakLak Đăng Ký  Đăng Nhập
 
  
Quyết định số 73/QĐ-UB ngày 27/05/2003
                      ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TỈNH ĐĂK LĂK                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
---****---                                                        = = = = *** = = = =
                           Số 73 /2003/QĐ-UB                            Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 5 năm 2003
 
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
V/v Đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
thành Sở Khoa học và Công nghệ
----------***----------
 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
 
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;
- Căn cứ quyết định số 45/2003/QĐ-TTg, ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Theo đề nghị của Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền tỉnh tại tờ trình số 150/TT-TCCQ, ngày 23 tháng 5 năm 2003,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
            Điều 1: Nay đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
            Sở Khoa học và Công nghệ được đổi laijcon dấu để hoạt động, giao dịch.
            Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào Thông tư liên tịch hướng dẫn liên bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ để thực hiện.
            Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc dkh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
  
NGUYỄN VĂN LẠNG

Ngày gửi:23/04/2007 Số lần xem:2030

Quay Về
  
Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ĐắkLắk
Địa chỉ: số 11A Trần Hưng Đạo - TP Buôn Ma Thuột - ĐắkLắk - ĐT: (0500) 3952400 Fax: (0500) 3952900
Giấy phép số: 306/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ VH-TT cấp ngày 18/07/2007 -
©Phát triển bởi: - Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN - Phòng Quản lý Công nghệ và TK KHCN